Zastosowania i zalety stosowania płytowych systemów obudów szalunkowych

 • BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW W WYKOPIE
 • STABILNOŚĆ GRUNTU W SĄSIEDZTWIE WYKOPU
 • EKONOMICZNA METODA PRACY
 • MNIEJSZE KOSZTY WYKOPU I ZAGĘSZCZENIA GRUNTU

KIEDY I DLACZEGO UŻYWANE SĄ SYSTEMY SZALUNKOWE ?

Bezpieczeństwo w wykopie

Nie szalowane wykopy budowlane i liniowe stanowią potencjalne zagrożenie dla znajdujących się w nich pracowników. Zasypanie w otwartym wykopie jest równie poważne jak zasypanie przez lawinę.

W związku z tym przepisy prawne wymagają zabezpieczenia wszystkich wykopów liniowych o pionowych ścianach.

Wyłącznie te systemy szalunkowe, które zostały przebadane przez Tiefbau-Berufsgenossenschatf (TBG) i ocenione jako odpowiednie, moga być stosowane w tym celu. Systemy szalunkowe SBH są badane nie tylko przez TBG, lecz także przez TÜV – co jest dodatkowym świdectwem wysokiej jakości produktów i współczynników bezpieczeństwa.

Dla wykopów o głębokości do 1.25m lub 1.75m, szalowanie nie jest absolutnie konieczne …

… Głebsze wykopy muszą być szalowane.

Bezpieczeństwo w sąsiedztwie wykopu

Oprócz zabezpieczenia samego wykopu liniowego, systemy obudowy szalunkowej muszą również zapewniać stabilność gruntu dla zabezpieczenia sąsiednich budynków oraz obciążonych ruchem ulic i torów, na przykład w razie prac w centralach miejskich. W celu przenoszenia takich dodatkowych obciążeń, systemy obudowy muszą być solidnie zbudowane i zaprojektowane z dużymi marginesami bezpieczeństwa.

Systemy Obudowy Szalunkowej SBH posiadają znacznie wyższą wytrzymałość na obciążenia niż typowe systemy, i wobec tego oferują wysokie spółczynniki bezpieczeństwa.
Dla prac prowadzonych we wrażliwej okolicy, zalecamy zawsze skorzystanie z usług naszych inżynierów dla dokonania obliczeń z uwzględnieniem konkretnej lokalizacji.

System szalunkowy musi często zabezpieczać również ulice i budynki.

Szybsza instalacja i wydobywanie

Dla stabilnego gruntu można stosować system obudowy szalunkowej metodą dostosowania i umieszczania. W naszym przykładzie pokazujemy standardowy boks SBH serii 600. Płyty i rozpory są montowane tylko raz na początku projektu budowlanego. Dzięki naszemu prostemu systemowi zawleczek i gniazd, montaż jest prosty i szybki. Ponadto: w SBH rozpory można łatwo łączyć z przedłużkami, tak że niepotrzebne są żadne połączenia śrubowe.

Kompletnie zmontowane boksy są następnie umieszczane w wykonanym odcinku wykopu – i instalacja jest zakończona. Przy zasypywaniu wydobywa się boksy z wykopu i natychmiast stosuje je sie ponownie do szalowania kolejnego odcinka wykopu.

Dla gruntu niestabilnego, system obudowy instalowany jest poprzez wciskanie płyt naprzemiennie tak zwaną metodą wkopywania i opuszczania.

Kopanie wykopu i montaż obudowy …

wstawianie obudowy do wykopu …

praca ukończona.

Obudowa szalunkowa wykopów liniowych – ekonomiczna metoda pracy

Około 33% ogólnych kosztów przedsięwzięcia kanalizacyjnego pochłania szalowanie. Jest to duży wydatek za coś, co „znika z powierzchni ziemi” po zasypaniu wykopu. Te wysokie koszty prowadzą do zwiększonego nacisku konkurencyjnego w przetargach na kontrakty i zwiększonego nacisku czasowego na placy budowy.

Drewniane szalunki nadal nie mogą być całkowicie zastąpione, lecz obecnie używane są tylko do wypełniania przerw wokół kolizji.

Biorąc pod uwagę wysokie koszty płac i dodatków socjalnych, szalowane wykopów liniowych jest ekonomiczne praktycznie wyłącznie za pomocą systemów obudowy szalunkowej.

Dla tego celu, SBH oferuje systemy obudowy wykopów do stosowania na głębokościach do ok. 10 m. Więcej informacji o indywidualnych systemach można znaleźć w oferowanych systemach obudowy wykopów.

Typowe drewniane szalowanie jest niewygodne i tym samym czasochłonne i kosztowne

Ekonomiczne rozwiązanie dla szalowania wykopów linowych: System Obudowy Szalunkowej SBH.


Ogólny opis planowania instalacji budowy szalunkowej. Ustalanie parcia gruntu

 

 • GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU (wg. rysunku)
 • WARUNKI GLEBOWE (wg. raportu glebowego)
 • USTALENIE POZIOMU WODY GRUNTOWEJ
 • ROZWAŻANIE OBCIĄŻEŃ (ruch/budynki)
 • DŁUGOŚĆ I ŚREDNICA RUR (wg. rysunku)

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY KOLEJNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH KROKÓW SZALOWANIU WYKOPÓW LINIOWYCH

Parcie gruntu rośnie wraz z głębokością wykopu. Dalszymi istotnymi czynnikami wpływającymi na poziom parcia gruntu są jakość gleby oraz obecność wody gruntowej, jak również możliwe obciążenia ze strony budynków i ruchu.

Parcie gruntu wzrasta wraz z głębokością wykopu.

Średnica rur determinuje wymaganą szerokość wykopu a tym samym długość i ilość przedłużek, jak również rozmieszczenie rozpór.

Długość i liczba przedłużek zależą od śrenicy rur …

Długość płyt zależy od długości rur.

Z tego można ustalić obciążenia na płytach i rozporach. Więcej informacji na ten temat

… długość płyt zależy od długości rur.


Wybór systemu obudowy szalunkowej

 

 • PLANOWANIE ILOŚCI SZALUNKU
 • ZORGANIZOWANIE URZĄDZEŃ I MASZYN BUDOWLANYCH
 • PRZYGOTOWANIE SPECJALNYCH ROZWIĄZAŃ

Boksy szalunkowe

Do głębokości wykopu 4.00 m polecamy boks

Komory dylowe

Dla kolizji Szalunkowe komory dylowe

Obudow słupowa, System Rozpór Rolkowych

Dla wszelkich głębokości Obudowa słupowo – płytowa


Geologia i głębokość wykoku determinują wybór systemu obudowy szalunkowej

 

 • GEOLOGIA: WYTRZYMAŁOŚĆ OBCIĄŻENIA PŁYT
 • GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU: WYBÓR SYSTEMU SZALUNKOWEGO

PEWNE OGÓLNE ZASADY WYBORU SYSTEMÓW SZALUNKOWYCH

Ustalanie parcia gruntu

Parcie gruntu jest determinowane przez jakość gruntu. Skała jest wzorcem minimalnego parcia gruntu: zaś luźny, wodonośny grunt maksymalnego parcia gruntu.
Normalne typy gleby jak piasek czy żwir mieszczą się pomiędzy tymi wartościami.

Przy szalowaniu w lokalizacji bez wrażliwych konstrukcji, można ustalić parcie gruntu według tabeli wytycznych TGB.

Wartości w tej tabeli zawierają znaczne marginesy bezpieczeństwa i mogą wobec tego być stosowane dla większości projektów szalunkowych.

Przy szalowaniu w lokalizacji zawierającej zagrożone konstrukcje, specjalne obliczenia projektowe dla konkretnej lokalizacji muszą być przeprowadzone wobec niebezpieczeństwa osiadania.

SBH posiada biuro inżynieryjne ze specjalistami w tym zakresie, którzy chętnie pomogą Wam w planowaniu.

W większości przypadków, parcie gruntu może być ustalone za pomocą tego wykresu.

Przykład:
Na głębokości wykopu 6 m, system obudowy musi przenosić obciążenie 34.13 kN – przypadające na 1 metr kwadratowy.
To odpowiada masie 3.5 tony !

Jak obciążone są systemy ?

Parcie gruntu na metr kwadratowy jest miarą wymaganej wytrzymałości i zatem techniczną wielkością systemów obudowy. Wytrzymałość jest związana z długością płyt. Im dłuższa jest płyta, tym większy jest moment rozpiętości.

Wytrzymałość systemu obudowy zależy od długości płyty.

Co mogą wytrzymać płyty ?

Na naszym przykładzie
Wymaganie:
Głębokość instalacji: 6 m, parcie gruntu według TBG: 34.13 kN/m2

Tak jak to ma miejsce przy typowaniu układu rur kanalizacyjnych, stosowane są płyty długości 3.50 m. Na głębokości instalacji 6 m, dla obudowy słupowej serii 750, dopuszczalne parcie gruntu może być łatwo odczytane z diagramu po prawej.

Jak widać, wytrzymałość Systemu Obudowy Szalunkowej SBH jest przynajmniej 35% powyżej wysokich wymogów zawartych w wytycznych TBG. Jest to zaleta, której nie znajdziecie w innych systemach.

Przykład z praktyki:
Głebokość wykopu 6 m, długość płyty 3.50 m, parcie gruntu wg. TBG: 34.13 kN. Dopuszczalne parcie gruntu dla SBH serii 750: 46.37 kN

Głębokość wykopu, wybór systemu obudowy

Boksy czy Obudowa Słupowo-Płytowa ? Wybór systemu do użycia jest zdeterminowany głębokością wykopu. Zalecamy przyjęcie granicy przy głębokości wykopu 4 m.

Teoretycznie, można by stosować boksy na głębokości do 6 m umieszczając boksy nadstawkowe na boksach podstawowych. Jednakże, istnieje niebezpieczeństwo, że nie da się podnieść boksów z wykopu pod naciskiem gruntu podczas wydobywania wskutek olbrzymich sił tarcia i adhezji oraz wielkiego ciężaru. Reguła kciuka: siły trakcyjne pod naciskiem gruntu osiągają wartości około 3 do 5 razy większe od ciężaru samego systemu obudowy szalunkowej.

Inaczej jest w przypadku Obudowy Słupowej. Tutaj wyciąga się pojedyncze płyty w miarę zasypywania wykopu, redukując wymagane siły rozciągające.

W miarę wzrostu głębokości wykopu, siły tarcia i adhezji rosną, co utrudnia wydobycie płyt. Zalecamy zatem szalowanie za pomocą boksów do głębokości 4 m, w innych wypadkach stosowanie obudowy słupowej.


Długość i średnica rur determinuje rozmieszczenie rozpór

 • ŚREDNICA RUR: SZEROKOŚĆ WYKOPU – DŁUGOŚĆ ROZPÓR
 • DŁUGOŚĆ RUR: DŁUGOŚĆ PŁYTY – ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ROZPORAMI

NAJWAŻNIEJSZE REGUŁY BUDOWY WYKOPÓW I ROZMIESZCZANIA ROZPÓR

Średnica rur determinuje szerokość wykopu …

Minimalna szerokość dla wykopów z przejściem roboczym jest określona w odnośnych przepisach DIN. Dla obliczania szerokości wykopu (patrz tabelka) stosować należy zewnętrzną średnicę rur lub największą szerokość rur dla rur nieokrągłych.

Zewnętrzna średnica rur
(d w m)

do 0.40

od 0.40 do 0.80

od 0.80 do 1.40

ponad 1.40

Minimalna wewnętrzna szerokość
(b w m)

b = d + 0.40

b = d + 0.70

b = d + 0.85

b = d + 1.00

… jak również wymaganą wysokość prześwitu

Średnica rury plus około 20 mm dla umieszczenia rozpór daje wysokość wspornikową.

Dla szalunków elementowych (boksów), dolne rozpory są umieszczane w stałej pozycji, 1.30 lub 1.55 metra.

Dla zastosowań przekraczających wysokości prześwitu dla rur podanych w danych technicznych prosimy skonsultować się z naszym działem technicznym.

Dla Obudowy Słupowo-Płytowej z systemem Rozpór Rolkowych, wysokość prześwitu dla rur może być bezstopniowo dopasowana do wymagań.

Tutaj podajemy tylko jeden przykład wysokiej wytrzymałości Systemu SBH z Rozporami Rolkowymi:

Przy głębokości instalacji 5.00 m, płytach długości 3.50 m i szerokości wykopu 3.00 m, wynikowy prześwit dla rur wynosi przynajmniej 3.30 m.

Wykopy liniowe i budowlane, w których pracują ludzie, muszą oferować dostateczną przestrzeń roboczą dla personelu.

Rozpora Rolkowa umożliwia bezstopniową regulację do wymaganej wysokości prześwitu dla rur. Nawet przy wielkich szerokościach wykopu i wysokich obciążeniach naciskowych, ten system zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.


Informacja o wydobywaniu obudowy szalunkowej z wykopu

 

 • USTALENIE SIŁ ROZCIĄGAJĄCYCH
 • WARSTWOWE ZASYPYWANIE I ZAGĘSZCZANIE

SZALOWANIE WYKOPÓW NIE MOŻE POZOSTAWIAĆ ŚLADÓW – INFORMACJE O WYDOBYWANIU

Koparka musi być odpowiednich rozmiarów dla wymaganych sił rozciągających.

Ponieważ można jedynie zasypywać wykop warstwami podczas wydobycia, trzeba wydobywać płyty z wykopu pod naciskiem gruntu. Wymagane siły rozciągające mogą być wyliczone w przybliżeniu z iloczynu
parcia grutu
powierzchni płyt, oraz
współczynnika tarcia µ 0.5

Parcie gruntu przy głębokości instancji 4 m:
23.02 kN/m2
powierzchnia płyt:
3.5 x 4.0 = 14.0 m2
współczynnik tarcia:
µ = 0.5
23.02 kN/m2 x 14 m2 x 0.5 = 161.1 kN
A zatem, około 16 ton.

To rozważanie jest szczególnie istotne dla obudowy szalunkowej elementowej, ponieważ parcie gruntu rośnie wraz z głębokością instancji i wymagane siły rozciągające stają sie zbyt duże.